COVID-19 Profion TB yng Nghymru

Ar hyn o bryd, ni ddylid parhau ag ymweliadau i brofi am TB oni bai bod pawb sy’n cymryd rhan yn gallu’r bodloni’r gofynion ar gyfer hunanynysu a chadw pellter cymdeithasol. Mae prif swyddogion milfeddygol y DU yn adolygu’r mesurau hyn yn gyson. Bydd addasiadau i’r cyfarwyddiadau profi TB yn cael eu gwneud fel y bo’n briodol wrth i bandemig COVID-19 fynd rhagddo.

Am ragor o wybodaeth ewch i’r adran cwestiynau cyffredin ar y TB Hub YMA

Nawr, yn fwy nag erioed, mae’n hanfodol gofalu am ein lles â’n hiechyd. Mae amryw o sefydliadau cymorth sy’n gallu helpu.  Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael dylech gyfeirio at y canllawiau cwestiynau cyffredin ar brofion TB statudol gwartheg ym Mhrydain yn ystod y pandemig COVID-19 sydd ar TB Hub .

COVID-19: TB Testing in Wales

At present TB testing visits should only continue providing all involved can maintain adequate self-isolating and social distancing requirements. The UK Chief Veterinary Officers are keeping these measures under constant review. Adjustments to TB testing instructions will be made as appropriate as the COVID-19 pandemic progresses.

Further information and updated guidance will be provided on the TB Hub HERE.

Now, more than ever, it is vital to look after our well-being just as much as our health. There are various support organisations which can help. Please refer to the Statutory TB testing of cattle in GB during the COVID-19 pandemic FAQ on TB Hub for further information on the support available.